***PÅ GÅNG***

På Gång!


Höstens bussresa 21/10

Går till Bo-Arnes Traktormuseum
i Gislöv/Trelleborg.

Kostnad 300:- inkl. bussresa,
inträde & mat.

Anmälan senast 30/9
till Karl-Axel Henriks
044-12 82 11 eller
0708-22 38 48

*************************************

JULMÖTE

3/12 kl.19.00 på
Newman Bil i Hässleholm

torsdag 19 januari 2017

Årsmöte 2017

20:e Mars
kl.19.00
På Newman Bil i
Hässleholm

Välkomna till Årsmötet 2017 med NFV:
Vi börjar med parentation över
avlidna medlemmar och en tyst minut.

1* Mötet öppnas.
2* Godkännande av att kallelsen sänts ut enligt stadgarna.
3* Fastställande av dagordning.
4* Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
5* Val av justerare, två stycken.
6* Verksamhetsberättelse.
7* Resultaträkning & balansräkning.
8* Revisorernas berättelse.
9* Ansvarsfrihet för styrelsen.
10* Medlemsavgiften för 2017.
11* Behandling av inkomna motioner.
12* Val att förrätta: Styrelsen
Kvarstående på ett år: Herbert Andersson, Lisbeth Ivarssson, Stig-Erik Lönnerheden & Christer Ivarsson.
I tur att avgå: Karl-Axel Henriks, Alf Eng, Glenn Oredsson &
Kjell Johansson.
Val att förrätta: Revisorer
Kvarstående på ett år: Björn Ödlund, revisorssuppleant Ingvar Lindberg.
I tur att avgå: Åke Rundberg.
Val att förrätta: Valberedning. Kvarstående på ett år: Palle Nordström.
I tur att avgå: Ann Jonsson.

13* Övriga frågor.

14* Mötet avslutas.